Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Slobodne a radostne

sep 10, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Špeciálna kázeň: Seniorátny deň – Slobodne a radostne (Sk. 9, 31)10

A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého.