Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? (Mk 14,3-4)

‘Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu. Ale niektorí sa medzi sebou rozhorčene rozprávali: Načo bola táto strata masti?’ Marek 14:3-4