Close
Log In using Email

Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať

Ranná kázeň: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať. (1. M. 32, 23-33) Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. Vzal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe. Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho opýtal: Ako sa voláš? On odpovedal: Jákob. Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno! Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peníél, lebo - tak hovoril - videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúél, vyšlo nad ním slnko, ale on kríval pre svoje bedro. Preto až po dnes Izraelci nejedia šľachy z bederného kĺbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom kĺbe Jákobovom.
Božia vernosť
Jozefov príbeh
Odpovedať na Božie volanie
Radosť z narodenia Pána Ježiša
Miesto Pána Ježiša v našom živote
Trvalá radosť
Ježiš Je Pán!
Hriech človeka
„Kristus” – „Mesiáš” – „Pomazaný”
Druhý príchod Pána Ježiša
Ježiš je Spasiteľ – Záchranca
Emanuel = Boh s nami
Príprava na stretnutie s Pánom Ježišom
Stvorení pre večnosť
Pán Ježiš je naším obhajcom
Blízkosť nádeje
Byť v prítomnosti Boha
Boh zastavuje
Pamiatka na zosnulých
Cena občianstva
Pamiatka reformácie
Obnova človeka
Revolúcia začína v tvojom srdci
Mať Pána Ježiša
Si ochotný počúvať?
Príprava stavby chrámu Božieho
Dobré obyčaje sú požehnaním
Pán sa stará o ducha aj o telo
Vďačnosť za Božiu starostlivosť
Poslanie pre cirkev
Poslušnosť lásky
Jednota
Odpočinok duše
Veľká radosť a nádej!
Čo urobíš, keď počuješ Boží hlas?
Život spásy
Nenechajme sa premôcť slabosťami
Cesta vo svetle
O dvoch staviteľoch
Môj blížny
Počúvaj slova Hospodina!
Sila slova.
Pýcha pred Bohom
Múdrosť zhora!
Čítaná história zničenia Jeruzalema
Neposlušnosť búrky prináša!
Posledné slovo nech má láska
Vytrvaj na ceste
2. domov
V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje
Symbióza skutkov a viery
Kristova misia: Na misii
Cyril a Metod: Pravda
Nasledovanie != Pohodlie
Odpúšťajúci Boh
Milosrdní
Otec
Nájdenie strateného
Ochotný postoj!
Všetko je pripravené
Nemožné skutky v našich životoch
Božia stavba
Počúvaj, keď Boh hovorí
Vytrvanie vo viere
Srdce z kameňa
Svet navôkol nás
Oheň Ducha Svätého
Mama, ktorá…
Choďte teda
Modlite sa
Rogate – modlite sa
Potom …
Rozlúčka & návrat
Ako môžeme rozpoznať ľudí viery
Pastier, nie nájomník
Náš egoizmus vs Ježišova láska
Blahoslavená viera
Veľkonočná viera
Raduj sa!
Víťaz
Obetavá láska
Láska pre každého
Nová zmluva
Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.
Otec je s nami, aj keď sme sami.
Bremeno
Povolanie & kalich
Zo smrti do života
Si tu, pre túto chvíľu
Víťazstvo nad temnotou
Neodraditeľná viera
Kým si vedený?
Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie.
Manželstvo ako umenie lásky
Láska – Eros, Fileo, Agape
O čo, ti v živote ide?
Slovo
Slovo, ktoré utíši každú búrku!
Nechváľ sa ale chváľ Ho!
Nezaslúžená milosť
Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky
Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš?
Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať
Kráľovské dary
Druhá motivácia celosvetovej misie
(Ne)chcený kráľ
Začiatok s čistým štítom
Buďme odvážni a vytrvalí