Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Potom ... (Aggeus 2, 4-5)

Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel – znie výrok Hospodinov – a vzmuž sa, veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a vzmuž sa, všetok ľud krajiny – znie výrok Hospodinov – a pracujte, lebo ja som s vami – znie výrok Hospodina moc nos tí – podľa zmluvy, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, a aj môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!