Close
Log In using Email

Veľkonočná viera

Ranná kázeň: Veľkonočná viera (Lk 24, 13-35) A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa volalo Emauzy.  A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo.  Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. 1Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali.  Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní.  Jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo.  Opýtal sa: A čo? Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom,  ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.  A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe,  a keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije.  I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale Jeho nevideli.  On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!  Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy?  Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom. Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi.  A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im.  Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol.  I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma?  A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi.  Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba.
Božia vernosť
Jozefov príbeh
Odpovedať na Božie volanie
Radosť z narodenia Pána Ježiša
Miesto Pána Ježiša v našom živote
Trvalá radosť
Ježiš Je Pán!
Hriech človeka
„Kristus” – „Mesiáš” – „Pomazaný”
Druhý príchod Pána Ježiša
Ježiš je Spasiteľ – Záchranca
Emanuel = Boh s nami
Príprava na stretnutie s Pánom Ježišom
Stvorení pre večnosť
Pán Ježiš je naším obhajcom
Blízkosť nádeje
Byť v prítomnosti Boha
Boh zastavuje
Pamiatka na zosnulých
Cena občianstva
Pamiatka reformácie
Obnova človeka
Revolúcia začína v tvojom srdci
Mať Pána Ježiša
Si ochotný počúvať?
Príprava stavby chrámu Božieho
Dobré obyčaje sú požehnaním
Pán sa stará o ducha aj o telo
Vďačnosť za Božiu starostlivosť
Poslanie pre cirkev
Poslušnosť lásky
Jednota
Odpočinok duše
Veľká radosť a nádej!
Čo urobíš, keď počuješ Boží hlas?
Život spásy
Nenechajme sa premôcť slabosťami
Cesta vo svetle
O dvoch staviteľoch
Môj blížny
Počúvaj slova Hospodina!
Sila slova.
Pýcha pred Bohom
Múdrosť zhora!
Čítaná história zničenia Jeruzalema
Neposlušnosť búrky prináša!
Posledné slovo nech má láska
Vytrvaj na ceste
2. domov
V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje
Symbióza skutkov a viery
Kristova misia: Na misii
Cyril a Metod: Pravda
Nasledovanie != Pohodlie
Odpúšťajúci Boh
Milosrdní
Otec
Nájdenie strateného
Ochotný postoj!
Všetko je pripravené
Nemožné skutky v našich životoch
Božia stavba
Počúvaj, keď Boh hovorí
Vytrvanie vo viere
Srdce z kameňa
Svet navôkol nás
Oheň Ducha Svätého
Mama, ktorá…
Choďte teda
Modlite sa
Rogate – modlite sa
Potom …
Rozlúčka & návrat
Ako môžeme rozpoznať ľudí viery
Pastier, nie nájomník
Náš egoizmus vs Ježišova láska
Blahoslavená viera
Veľkonočná viera
Raduj sa!
Víťaz
Obetavá láska
Láska pre každého
Nová zmluva
Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.
Otec je s nami, aj keď sme sami.
Bremeno
Povolanie & kalich
Zo smrti do života
Si tu, pre túto chvíľu
Víťazstvo nad temnotou
Neodraditeľná viera
Kým si vedený?
Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie.
Manželstvo ako umenie lásky
Láska – Eros, Fileo, Agape
O čo, ti v živote ide?
Slovo
Slovo, ktoré utíši každú búrku!
Nechváľ sa ale chváľ Ho!
Nezaslúžená milosť
Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky
Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš?
Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať
Kráľovské dary
Druhá motivácia celosvetovej misie
(Ne)chcený kráľ
Začiatok s čistým štítom
Buďme odvážni a vytrvalí