Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Presbyterstvo a Výbory

Zloženie zborového presbyterstva:

Zborový farár: Marián Kaňuch
Dozorca cirkevného zboru: Ján Beňuch
Zborová farárka: Oľga Kaňuchová
Zástupca zborového dozorcu: Ján Šimko
Kurátor Žilina: Rastislav Czelis
Kurátor Rajec: Milada Golierová
Presbyter za diaspóru Čadca: Miroslava Mináriková
Presbyter za vnútornú misiu (deti a mládež): Mária Vitkovská
Presbyter za vnútornú misiu (seniori): Jaroslav Križan
Presbyter za vonkajšiu misiu: Ivan Trepáč
Presbyter – zástupca bohoslužobného výboru: Milan Cisarik
Presbyter – zástupca diakonického výboru: Ida Thielová
Presbyter – zástupca hospodárskeho výboru: Jan Olszar
Presbyter – zástupca modlitebného spoločenstva: Ľudmila Fraňová
Presbyter – zástupca revízneho výboru: Zuzana Ševčíková

presbyteri

Výbory pri presbyterstve

Výbor pre vnútornú a vonkajšiu misiu
Bohoslužobný výbor
Hospodársky výbor
Diakonický výbor
Revízny výbor
Výbor chrámovej služby
Výbor filiálky v Rajci