Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Neformálne stretnutie v Žiline

Autor Jan Simko, Zverejnene sep 27, 2015

Dňa 15.9.2015 sa, z podnetu predsedníctva TUS, uskutočnilo v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov .

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť neformálne bratsko-sesterské priateľské spoločenstvo. Najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov sme sa chceli takýmto spôsobom poďakovať za ich vernosť a oddanosť Pánu Bohu v službe v cirkvi. Naším zámerom zároveň bolo vytvoriť priestor pre spoznávanie sa, výmenu kontaktov a predovšetkým povzbudenie do ďalšej služby a práce na vinici Pánovej. Túžili sme napomôcť tomu, aby služba v cirkvi neordinovaných služobníkov neubíjala, nebola pre nich záťažou, ale potešením. Chceli sme prispieť k tomu, aby im služba v ECAV prinášala radosť do každodenného života a predovšetkým, aby vnímali tú hojnosť Božieho požehnania, ktorú táto práca prináša.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 170 funkcionárov, predstaviteľov a horlivých spolupracovníkov duchovných pastierov z 20 cirkevných zborov TUS.

V prvom bloku, po duchovnom zamyslení a modlitbe brata seniora Mariána Kaňucha, odznela prednáška brata emeritného generálneho biskupa Júliusa Fila k Cirkevno – právnym predpisom s názvom: „Usporiadaná služba v ECAV a môj osobný príspevok.“

Rozprava k prednáške sa konala v druhom bloku, kde sa prítomní rozdelili do ôsmich skupín, podľa služby, ktorú v cirkevných zboroch vykonávajú resp. o ktorú sa zaujímajú. V jednotlivých skupinách diskutovali:
1. dozorcovia,
2. kurátori, kostolníci, členovia hospodárskych výborov,
3. účtovníci, pokladníci, revízne výbory,
4. vedúci mládeže,
5. vedúci detských besiedok,
6. členovia vnútromisijných výborov, presbyteri,
7. diakonia v CZ,
8. kantori.
Vzájomné spoznávanie účastníkov, zdieľanie sa, odovzdávanie si skúseností a  povzbudzovanie sa do služby bolo nosnou náplňou rozhovorov v skupinách. Kantori absolvovali aj moderovanú diskusiu s profesorom organovej hry na Žilinskom Konzervatóriu a organárom Mariánom Muškom. Z rozhovorov v skupinách sa robili záznamy podnetov z jednotlivých CZ, ktoré budú podkladom pre ďalšie plánovanie duchovných, či vzdelávacích aktivít pre prospech služby neordinovaných v TUS.

Tretia časť – blok hudby, piesní, svedectiev a modlitieb bol zameraný na povzbudenie neordinovaných do ďalšej služby na vinici Pánovej. Okrem prednesených hudobných diel a spievaní krásnych – tradičných i netradičných duchovných piesní – zazneli svedectvá neordinovaných o rozbiehaní práce detskej besiedky v malom CZ resp. na fílii, o prípravách otvorenia materskej školy v zbore, o službe neordinovaných pri krste v rámci služieb Božích, o hľadaní a zapájaní kantorského dorastu do služby, o začiatkoch zborovej práce s mládežou, o úlohe starých rodičov pri výchove dorastu a mnohé ďalšie svedectvá. Pracovníci SEM-u ponúkli CZ a prítomným pomoc pri začiatkoch práce s mládežou a dorastom, pri organizovaní konfirmačných víkendoviek, táborov atď.

Po obede, už v neskorších popoludňajších hodinách, sa časť prítomných zúčastnila spoločného výstupu na hrad Lietava, na ktorom sa v roku 1567 narodil palatín Juraj Thurzo – neordinovaný zvolávateľ Žilinskej synody v roku 1610.

Po zaspievaní hymny Hrad prepevný a záverečnej modlitbe sa účastníci stretnutia rozchádzali domov, posilnení a povzbudení do ďalšej služby vo svojich CZ.
Atmosféru stretnutia Vám môžu priblížiť fotografie v našej foto galérii.

Ján Beňuch
dozorca CZ ECAV Žilina
seniorátny dozorca TUS