Biblické hodiny v roku 2017

V roku 2017 sa na Biblických hodinách preberá starozákonná historická kniha Genesis. Jednotlivé nahrávky nájdete na tomto mieste.
V podmenu Biblická hodina však nájdete aj staršie nahrávky, ktoré sú rozdelené podľa preberanej témy.

ZAčítaj sa apríl 2017

[gview file=“https://www.ecavza.sk/wp-content/uploads/2017/04/ZAcitaj_sa_04_17_small.pdf“ height=“826px“ width=“620px“ save=“1″]

Neformálne stretnutie neordinovaných Turčianskeho seniorátu v Žiline 2016

Dňa 15.9.2016, presne po roku, sa v Žiline opäť uskutočnilo neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).

27 dozorcov a zástupcov dozorcov, 17 kurátorov, 16 kantorov, 15 kostolníkov, 14 pracovníkov s mládežou, 12 účtovníkov, 11 pokladníkov, 10 členov vnútro-misijných výborov, 8 pracovníkov s detskou besiedkou, viacero členov modlitebného spoločenstva, hospodárskych a revíznych výborov, pracovníkov diakonie a presbyterov, v sprievode svojich duchovných pastierov z 22 cirkevných zborov TUS, tvorilo takmer 230 členné spoločenstvo, ktoré mocne spájala láska Kristova.

Organizovaním tohto stretnutia sa predsedníctvo seniorátu chcelo poďakovať tým najhorlivejším bratom a sestrám z cirkevných zborov za ich ochotnú službu v cirkvi, ako prejav vernosti a oddanosti Pánu Bohu. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre vzdelávanie, odovzdávanie si skúseností a vzájomné povzbudzovanie sa do ďalšej služby a práce na vinici Pánovej.

V prvom bloku, po duchovnom zamyslení a modlitbe brata Jána Šimka, zástupcu dozorcu zo Žiliny, odznela prednáška Kataríny Valčovej, prodekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, na tému „Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi“.

Rozhovory a diskusia po prednáške, vzájomné zdieľanie sa a povzbudzovanie sa do služby bolo nosnou náplňou rozhovorov v ôsmich skupinách, tvorených účastníkmi podľa ich funkcie resp. služby, ktorú  v cirkevných zboroch vykonávajú, resp. o ktorú sa zaujímajú.

Kantori absolvovali seminár s bratom Jankom Siromom, na tému „Organ a jeho funkcia v cirkvi v historických premenách“. V rozprave sa venovali problematike chorálov, registrácii i praktickým skúsenostiam zo sprievodu liturgie počas služieb Božích.

Brat konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla informoval skupinu presbyterov a pracovníkov diakonie o možnostiach zriadenia i skúsenostiach s prevádzkovaním denného stacionára v cirkevnom zbore.

Zástupca Spoločenstva evanjelickej mládeže Miroslav Mudrák predstavil 4 zahraničných dobrovoľníkov pracujúcich na území seniorátu. V rámci programu informoval o možnosti EDS v zahraničí a ponúkol spoluprácu a pomoc na akciách mládeže a dorastu v cirkevných zboroch.

Tretia časť – blok hudby, piesní, svedectiev a modlitieb, bola zameraná na oslavu Trojjediného Pána Boha, povzbudzovanie sa vo viere a vydávanie osobných svedectiev zástupcov zúčastnených cirkevných zborov TUS. Okrem prednesených hudobných diel a spoločnom speve duchovných piesní osobitne  prítomných oslovilo predstavenie koncertného organistu a kantora Janka Siromu a svedectvá dvoch tohtoročných konfirmandiek. Rozprávali s vďakou o požehnanom pôsobení konfirmačnej výučby a práce s dorastom v cirkevnom zbore na ich vieru i formovanie životných túžob a cieľov. Dojímavé a inšpirujúce boli i svedectvá rodičov – evanjelikov, ale i rodičov z radov nečlenov ECAV, ktorých deti môžu navštevovať  Evanjelickú materskú školu v Žiline. V moderovanom rozhovore sa taktiež predstavili, a svoje svedectvá o viere, skúsenostiach zo štúdia teológie, ale i očakávaniach v službe duchovného v cirkevnom zbore, vydali štyria študenti teológie z TUS. Program krásnymi vystúpeniami obohacoval Detský spevokol z Príboviec a Zborový orchester z Krpelian.

Po obede, už v neskorých popoludňajších hodinách, sa približne tretina prítomných zúčastnila spoločnej prehliadky Sobášneho paláca v Bytči, ktorý dal postaviť palatín Juraj Thurzo. Prítomní si pozreli filmový dokument o jeho živote a diele, a tiež si vypočuli prednášku o zaujímavostiach zo života tohto neordinovaného zvolávateľa Žilinskej synody v roku 1610.

Atmosféru stretnutia vám môžu priblížiť fotografie vo foto galérii na našej webovej stránke.

Ján Beňuch
dozorca TUS