Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zbierka na opravu organu

Autor Jan Hlas, Zverejnene okt 13, 2019

Milí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o finančnú podporu na opravu nášho organu v Žiline. Zborový konvent na svojom zasadnutí dňa 10.2.2019  schválil zámer rozsiahlej opravy organu, ktorý je po 70-tich rokoch prevádzky v  havarijnom stave. Nakoľko si táto oprava, podľa vypracovaných cenových ponúk,  vyžiada investíciu v objeme cca 40 tisíc EUR, cirkevný zbor vyhlasuje zbierku na opravu organu. Veríme, že sa ako cirkevný zbor dokážeme postaviť aj tejto výzve,  opravu organu dokážeme financovať a organ bude aj naďalej slúžiť na oslavu Pána  Boha.

Preto vás úctivo prosíme o milodary, ktoré môžete zasielať na účet CZ s vyznačením účelu formou variabilného symbolu 555 alebo odovzdať v hotovosti na fare. O výške získaných financií vás budeme priebežne informovať. Zároveň sa môžete na fare alebo vo vestibule pri fotografiách detailne oboznámiť s aktuálnym stavom organu a rozsahom plánovaných opráv.

Srdečne ďakujeme.