Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Božie požehnanie zachraňuje (2M 16, 11-12)
Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Počul som reptanie Izraelcov; povedz im toto: Podvečer budete jesť mäso a vždy ráno sa nasýtite chlebom a spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.