Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Božie znamenia v našich životoch a naša odpoveď na ne (Mt 2, 1-2)
„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
 
a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.”