Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Budete mi svedkami (Sk 1, 8)
ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.