Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Cantate – Spievajte (Ž 96, 2-4a)
Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Lebo Hospodin je veľký a hoden veľkej chvály.