Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Dobré zvyky (L 22, 39)
Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci.