Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Jednota (Efezským 4,1-6)

Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. “Jeden Pán, jedna viera, jeden krst;” jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.