Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Láska k druhým ľuďom (R 13, 8-10)
Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj
blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.