Close
Log In using Email

Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť

Ranná kázeň: Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť (J 12, 1-8) Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s Ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. Tu sa jeden z Jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť, opýtal: Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. Ježiš mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
Plynutie času a túžba po večnosti
Kedy môže byť staroba požehnaná
Milosť a význam zákona
Nesprávne predstavy o Vianociach
Meno Pána Ježiša
Čo nám prináša narodenie Pána Ježiša
Očakávanie od Vianoc
Viera, ktorá nevychladne
Narodenie Jána Krstiteľa
Bohumilá viera
Povzbudenie, nádej v zápase
Viera, ktorá neodumiera
Viera, ktorá napreduje
Čakanie na druhý príchod Pána Ježiša
Viera, ktorá vytrvá aj v zápasoch
Druhý príchod Pána Ježiša
Viera, ktorá vytrvá aj v súžení
Zosnulí, ktorí patria Pánovi
Čakať sa oplatí
Pamiatka reformácie – Váhanie v zasľúbenej krajine
Viera v Pána
Zmena postoja sa deje v Božej blízkosti
Žiť Pánom požehnaný život
Poslušnosť lásky
Sme chrámom Ducha Svätého
Tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú
Pán sa o nás postará
Vďačnosť (nielen) za úrody zeme
Nebuďme ustarostení
Kde Boh pôsobí, premenu spôsobí
1.Mojžišova 27:41-28:9 Jákob musí odísť
Uzdravený Samaritán
Vďačnosť je ovocím ducha
Chváliť Pána
Môj blížny
Byť bližšie k Pánovi
Búrka na mori
Oblečme si Pána Ježiša
Znaky duchovného prebudenia v živote človeka
Nezlomná viera
Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie
Pohľad na svet inými očami
Mocný, Milostivý a Spravodlivý Pán
Výstraha pred zvodmi
Pozdvihni oči
Božie požehnanie zachraňuje
Neobyčajný posol s obyčajným posolstvom
Odpúšťajúci Nebeský Otec
Len Božia práca môže konať divy
Pán hľadá stratených
Keď Pán Ježiš hovorí, oplatí sa prísť, počúvať a plniť
Pozvanie od Pána
Zacheus
Deň odpočinku
Poklad
Konanie Svätej Trojice
Svätá Trojica
Budete mi svedkami
Pôsobenie Ducha Svätého
Len jedno je potrebné: Prísť!
Vstúpenie Pána
Ty si môj Pastier
Rogate – Modlite sa!
Pravá viera
Cantate – Spievajte
Poslušná vďačnosť
Hospodin je môj Pastier
Zjavenie dobrého Pastiera
Videl si už môjho Syna?
Otvor mi oči Duch Svätý
Vzkriesený Pán
Jóbova viera
Ježiš žije!
Pán Ježiš – Veľkonočný Baránok
Moc kríža
Dobré zvyky
Máriina obeť Pánovi
Kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí
Predstavy o Bohu
Iba Jeden
Láska Pána Ježiša
Životný údel, ktorý nám nepatrí!
Cesta života a cesta smrti
Vytrvalá prosba
Na vrchu
Vykonávanie pôstu
Nemilujme svet
Zakorenení v láske
Zaznelo Slovo Hospodinovo
Keď to jedno (ne)chýba
Manželia sú jeden tím
Keď manželia (ne)hrajú spolu
Byť v Božej blízkosti
Len jedno je potrebné!
Láska k druhým ľuďom
Moc Pánova pri nás
Dobrým premáhaj zlé
Jedno je potrebné: Vidieť viac, ako vidíme
Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť
O vode v Biblii
Pozdvihnite oči
Pán Ježiš je Svetlo sveta
To, čo nás privádza k Ježišovi
Nasledovanie Pána v novom roku
Prítomnosť Pána Ježiša v našich životoch