Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Obnova človeka (Ž 85)

Omilostil si, Hospodine, svoju krajinu, vrátil si Jákobových zajatých. Odpustil si
vinu svojmu ľudu, ich všetky hriechy si zakryl. Stiahol si späť svoju
prchkosť, upustil si od svojho žhavého hnevu. Obnov nás, Bože našej spásy, zruš
svoju nevôľu voči nám. Či sa chceš navždy hnevať na nás, či predĺžiš svoj hnev na
ďalšie pokolenia? Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť?
Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! Chcem počúvať, čo
Hospodin Boh hovorí, lebo On pokoj oznamuje svojmu ľudu a svojim zbožným,
len aby sa nevrátili zase ku bláznovstvu. Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho
boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine. Milosť a vernosť sa stretnú,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vypučí vernosť zo zeme a spravodlivosť
zhliadne z neba. Potom dá Hospodin aj to, čo je dobré, a naša zem vydá svoj
úžitok. Spravodlivosť pôjde pred Ním a spása cestou Jeho krokov.