Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Pán sa o nás postará (1M 26, 12)
Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin.