Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Pán sa stará o ducha aj o telo (Matúš 14, 13-21)
Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pusté miesto do samoty. Ako sa zástupy dopočuli o tom, nasledovali Ho z miest pešo. Keď vystúpil (z lode) a uzrel veľký zástup, zľutoval sa nad ním a uzdravoval ich nemocných. Podvečer prišli k Nemu učeníci a povedali: Kraj
je pustý a čas už pokročil; rozpusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť
pokrm. Ježiš im však odpovedal: Netreba im odchádzať, vy im dajte jesť. A
oni Mu povedali: Máme tu len päť chlebov a dve ryby. Odpovedal: Prineste
mi ich sem! Potom kázal zástupom sadnúť si do trávy, vzal tých päť chlebov
a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a
učeníci zástupom. I jedli všetci, nasýtili sa a ešte aj zvyškov nazbierali
dvanásť plných košov. Tých však, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem
žien a detí.