Close
Log In using Email

Plynutie času a túžba po večnosti

Večerná kázeň: Plynutie času a túžba po večnosti (Kaz 3, 11) „Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.”
Plynutie času a túžba po večnosti
Kedy môže byť staroba požehnaná
Milosť a význam zákona
Nesprávne predstavy o Vianociach
Meno Pána Ježiša
Čo nám prináša narodenie Pána Ježiša
Očakávanie od Vianoc
Viera, ktorá nevychladne
Narodenie Jána Krstiteľa
Bohumilá viera
Povzbudenie, nádej v zápase
Viera, ktorá neodumiera
Viera, ktorá napreduje
Čakanie na druhý príchod Pána Ježiša
Viera, ktorá vytrvá aj v zápasoch
Druhý príchod Pána Ježiša
Viera, ktorá vytrvá aj v súžení
Zosnulí, ktorí patria Pánovi
Čakať sa oplatí
Pamiatka reformácie – Váhanie v zasľúbenej krajine
Viera v Pána
Zmena postoja sa deje v Božej blízkosti
Žiť Pánom požehnaný život
Poslušnosť lásky
Sme chrámom Ducha Svätého
Tí, ktorí Ježišovi načúvajú, cestu pre život rozpoznávajú
Pán sa o nás postará
Vďačnosť (nielen) za úrody zeme
Nebuďme ustarostení
Kde Boh pôsobí, premenu spôsobí
1.Mojžišova 27:41-28:9 Jákob musí odísť
Uzdravený Samaritán
Vďačnosť je ovocím ducha
Chváliť Pána
Môj blížny
Byť bližšie k Pánovi
Búrka na mori
Oblečme si Pána Ježiša
Znaky duchovného prebudenia v živote človeka
Nezlomná viera
Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie
Pohľad na svet inými očami
Mocný, Milostivý a Spravodlivý Pán
Výstraha pred zvodmi
Pozdvihni oči
Božie požehnanie zachraňuje
Neobyčajný posol s obyčajným posolstvom
Odpúšťajúci Nebeský Otec
Len Božia práca môže konať divy
Pán hľadá stratených
Keď Pán Ježiš hovorí, oplatí sa prísť, počúvať a plniť
Pozvanie od Pána
Zacheus
Deň odpočinku
Poklad
Konanie Svätej Trojice
Svätá Trojica
Budete mi svedkami
Pôsobenie Ducha Svätého
Len jedno je potrebné: Prísť!
Vstúpenie Pána
Ty si môj Pastier
Rogate – Modlite sa!
Pravá viera
Cantate – Spievajte
Poslušná vďačnosť
Hospodin je môj Pastier
Zjavenie dobrého Pastiera
Videl si už môjho Syna?
Otvor mi oči Duch Svätý
Vzkriesený Pán
Jóbova viera
Ježiš žije!
Pán Ježiš – Veľkonočný Baránok
Moc kríža
Dobré zvyky
Máriina obeť Pánovi
Kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí
Predstavy o Bohu
Iba Jeden
Láska Pána Ježiša
Životný údel, ktorý nám nepatrí!
Cesta života a cesta smrti
Vytrvalá prosba
Na vrchu
Vykonávanie pôstu
Nemilujme svet
Zakorenení v láske
Zaznelo Slovo Hospodinovo
Keď to jedno (ne)chýba
Manželia sú jeden tím
Keď manželia (ne)hrajú spolu
Byť v Božej blízkosti
Len jedno je potrebné!
Láska k druhým ľuďom
Moc Pánova pri nás
Dobrým premáhaj zlé
Jedno je potrebné: Vidieť viac, ako vidíme
Len jedno je potrebné: Ježišova prítomnosť
O vode v Biblii
Pozdvihnite oči
Pán Ježiš je Svetlo sveta
To, čo nás privádza k Ježišovi
Nasledovanie Pána v novom roku
Prítomnosť Pána Ježiša v našich životoch