Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Poslušná vďačnosť (1S 2, 1-3)
Vtedy ona povedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho. Preto ho odovzdávam Hospodinovi, aby bol Hospodinovi oddaný po všetky dni svojho života. A vzývali tam Hospodina.