Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Poslušnosť lásky (1K 1, 4-9)

Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za
Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v Ňom boli
obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa
utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v
nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On
vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša
Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša
Krista, nášho Pána.