View Full Event Details

  • 15. October 2021 - 0:00

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie pozícií riaditeľa/ky a učiteľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov, ďalšie kritériá a požiadavky nájdete v nižšie priložených dokumentoch.

Písomnú žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ–neotvárať!“, je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 23. 8. 2021 do 12:00 hod. na adresu cirkevného zboru.

Vyberove_konanie_EMS_Zilina_2021-2
Suhlas osobne udaje_ECAVZA