Život zboru

V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. (Fil. 2.22; 2.Kor. 5.14a)

Vďaka Pánu Bohu máme milosť stretávať sa na rôznych pravidelných stretnutiach, ktoré obohacujú život cirkevného zboru. Sme presvedčení, že pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom môžu všetci, ktorí tam prídu, zakúsiť plnosť kresťanského života v cirkevnom zbore, ktorého hlavou je sám Pán Ježiš Kristus.

Nájdite sa v niektorej z nasledujúcich skupín a "Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin!" (Ž 34, 9a):

Ma-Mi klub - stretnutia pre mamičky na materskej a ich deti

Detské besiedky - program pre deti počas služieb Božích

Evanjelická materská škola - zriadená cirkevným zborom

Konfirmačná výučba - príprava na prijatie mladých členov zboru medzi dospelých

Vyučovanie náboženstva - náboženstvo na základných a stredných školách

Dorast - stretnutia pre mladých od 12 rokov

Mládež - stretnutia stredoškolákov

Stretnutia 25+ - stretnutia pre aktívnych ľudí

Raňajky pre mužov - spoločné raňajky a diskusie pre mužov

Stretnutie žien - spoločenstvo žien

Spevokol - spoločenstvo spevákov oslavujúcich Pána Boha

Biblické hodiny - biblické štúdiá pre všetkých