Close
Log In using Email
Video positioning image

Sviatok Cyrila a Metoda

Ranná kázeň: 2Kr (9, 1-14) „Prorok Elízeus si zavolal jedného z prorockých učeníkov a povedal mu: Opáš si bedrá, vezmi si do ruky tento krčah s olejom a choď do Rámót-Gileádu. Keď tam prídeš, vyhľadaj dom Jéhúa, syna Nimšího syna Jóšáfáta; keď vojdeš, vyvolaj ho spomedzi jeho bratov a odveď ho do najodľahlejšej izby. Potom vezmi krčah, vylej mu olej na hlavu a povedz: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Potom otvor dvere a bezodkladne uteč! A tak ten prorocký sluha šiel do Rámót-Gileádu. Keď došiel, velitelia vojsk práve zasadali. Ohlásil sa: Mám ti niečo povedať, veliteľ. Jéhú sa opýtal: Ktorému z nás? Odvetil: Tebe, veliteľ. Vstal teda, a keď vošiel do domu, vylial mu na hlavu olej a povedal: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom. Vyhladíš dom Achába, svojho pána; tak pomstím na Ízebele krv svojich služobníkov, prorokov, i krv všetkých služobníkov Hospodinových. Zahynie celý dom Achábov. U Achába vyhladím všetko, čo je mužské, zajatého i slobodného v Izraeli. S domom Achábovým naložím ako s domom Járobeáma, syna Nebatovho, alebo ako s domom Bašu, syna Achíjovho. A Ízebelu budú žrať psy na poli jezreelskom a nebude ju mať kto pochovať. Nato otvoril dvere a ušiel. Keď Jéhú prišiel k služobníkom svojho pána, opýtali sa ho: Či je všetko v poriadku? Prečo prišiel tento pomätenec k tebe? Povedal im: Poznáte toho človeka i jeho reč. Oni nato: To je lož! Len nám to povedz! Vtedy povedal: Toto a toto mi vravel: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Nato sa každý rýchle chopil svojich šiat, kládli ich pod neho na holé schody, zatrúbili na trúbe a rozhlasovali: Jéhú sa stal kráľom. Tak urobil Jéhú, syn Nimšího syna Jóšáfáta, sprisahanie proti Jórámovi. Jórám aj s celým Izraelom držal stráž vtedy v Rámót-Gileáde proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi." Káže: Marián Kaňuch
Pán Boh Ťa povedie
Dočkáš sa požehnania
A stalo sa to realitou
Poďme až do Betlehema
Radujte sa
O radosti
Prečo stojíš vonku?
Tri dobré správy
Priprav Mu cestu
Kráľovstvo Božie prichádza
Otvor bránu svojho srdca
Príď už. Čakáme ťa. Maranata!
Ako kresťan prichádza k hrobom svojich drahých
Aby si vydržal
Posledný súd
Každý niečo chce
Neobzerajte sa pani Lótova!
Pamiatka zosnulých
Pán Ježiš sa teba pýta: Čo chceš, aby som ti urobil?
Prevezmi zodpovednosť za svoje svetlo
Sila viery
Zvestovať evanjelium=svätá povinnosť kresťana
Pamiatka posvätenia chrámu
Aj v súžení Pán poteší
Obmedzená kapacita
Kainova a Ábelova obeť
Pridaj sa k dielu
Život podľa Ducha
TU SOM! (Jákob)
Keď chýba radosť
TU SOM! (Mojžiš)
Postoj k blížnemu
TU SOM! (Samuel)
Poslúžiť svojej generácii
Nepomýľ si svojho Záchrancu
Pýcha a pokora
Jediný záchranca
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť
Hnev
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj
Výstraha pred zvodmi
Blahoslavení čistého srdca
Život, ktorý má úspech
Blahoslavení milosrdní
Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti
Pán Ježiš nás volá k nasledovaniu a učeníctvu
Ukáže sa to, keď to nečakám
Miera môjho očakávania
Keď sa chce vkradnúť tma…
Sviatok Cyrila a Metoda
Pozvanie, ktoré sa neodmieta
Blahoslavení… chudobní duchom
Vážne pozvanie
Vytrvalosť je vzácna cnosť
Deň otcov večer
Vzali môjho Pána
Svätá Trojica
Vykroč
1. slávnosť svätodušná večer
Syn, od ktorého sa chceme učiť
Vzal hanbu z tvojich pliec
Správne naplnené čakanie
Božia milosť je nepohnuteľná
Modlite sa!
Nechcem už neveriť, keď veríš Ty
Deň matiek večer
Dobrý Boh. Je dobrý, preto sa už nemusím báť.
Radosť z hriešnika
Dobrý Pastier
Blahoslavená je viera vo vzkrieseného Pána Ježiša
Veľkonočný pondelok
Veľkonočná nedeľa večer
Prvé slová vzkrieseného Krista
Veľký Piatok večer
Veľký Piatok
Každý potrebuje posilnenie
Kvetná nedeľa večer
Brána je otvorená!
Pozeraj rovnakým smerom
Keď Boh mlčí
7 listov zo Zjavenia Jána: Vlažná viera nemá budúcnosť
Víťazstvá v Kafarnaume
7 listov zo Zjavenia Jána: Verní zvíťazia
Cesta pokoja
7 listov zo Zjavenia Jána: Keď soľ stráca chuť
7 listov zo Zjavenia Jána: Vyslobodenie z trápenia
Nechápavosť Božích ciest – duchovná slepota
7 listov zo Zjavenia Jána: JEHO na 100%
Dar Božieho slova
7 listov zo Zjavenia Jána: Buď verný
Ako cestou nestratiť svoje srdce
7 listov zo Zjavenia Jána: Prvá láska
Premenený v modlitbe
Upierame zrak na Pána?
Ráno, ktoré mení všetko
Dobrým premáhaj zlé
Na Tvojom kroku záleží
Na čo sa dá spoľahnúť?
Aký je tvoj domov?
Cirkev ako telo
Začiatok Pánovej cirkvi
Naša zasľúbená krajina
Prajem ti …
Sila malých krokov