Kto sme

V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. (Fil. 2.22; 2.Kor. 5.14a)

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Žilinský evanjelický zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznávame evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho. Uznávame spisy Starej a Novej zmluvy za Božie Slovo, v ktorom nachádzame základ zvesti evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života. Evanjelikmi sa voláme podľa kníh evanjelií, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Prijímame Apoštolské, Nicejské a Atanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery cirkevného zboru. Prijímame Augsburské vyznanie ako pravé svedectvo o evanjeliu uznávajúc svoju jednotu vo viere a učení so všetkými cirkvami, ktoré rovnako prijímajú učenie Augsburského vyznania.

Naša cirkev, ktorej je cirkevný zbor súčasťou, sa volá Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Typickým symbolom našej cirkvi je Lutherova ruža. Pri zrode evanjelickej cirkvi stál reformátor Martin Luther.

Patríme do širokej celosvetovej rodiny protestantských evanjelických cirkví. U nás na Slovensku sa ku evanjelikom hlási viac ako 300 000 obyvateľov. Vo svete je to viac ako 60 miliónov ľudí. V okrese Žilina a tiež v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sa ku evanjelikom podľa sčítania hlási viac ako 3000 ľudí. Stretávame sa na spoločných službách Božích v Žiline, Rajci, Čadci a Bytčici, kde prijímame Božiu milosť skrze Slovo Božie a sviatosti (Krst Svätý a Večera Pánova). Večera Pánova a spoveď je ponúkaná všetkým pokrsteným a konfirmovaným evanjelikom, tiež aj kresťanom z iných kresťanských cirkví. V cirkevnom zbore chápeme krst detí za biblicky oprávnený a tešíme sa z Božej milosti, ktorá je pri ňom deťom prinášaná. Krstíme však aj dospelých, po príprave k tomu určenej.

Na službách Božích oslavujeme Pána Boha, posilňujeme sa vo viere, budujeme vzájomné vzťahy. Snažíme sa ich tvoriť tak, aby každý si na nich našiel svoje miesto. Súčasťou života je aj diakonická starostlivosť, či pastorálne návštevy členov cirkevného zboru v domácnostiach, nemocniciach a domovoch dôchodcov. Vykonávame sobáše a pohreby. Na ekumenickej báze pri rôznych podujatiach spolupracujeme s kresťanskými cirkvami pôsobiacimi na území mesta Žilina. Riadime sa zásadou všeobecného kňazstva a preto sa snažíme o využitie darov, ktoré Boh zveril členom zboru pri bohoslužobných podujatiach i pri katechetickej, diakonickej, administratívnej, misijnej a evanjelizačnej činnosti cirkevného zboru.

Ak by sme mali niekoľkými vetami vyjadriť naše poslanie, tak by znelo: „..šíriť evanjelium Ježiša Krista (Mt 28, 19-20) s láskou k Bohu a ľuďom (Mt 22, 36-40), žiť v milujúcom spoločenstve (Sk 4, 32; Sk 2, 42-47; 2K 5, 14a), rásť vo viere (Ef 4, 11-16) a slúžiť darmi v moci Ducha Svätého (1K 12-14; R 12, 6-8; Ef 4, 11) na všeobecný úžitok (1K 12,7)."

Jednoduché heslo či vyznanie cirkevného zboru je zhrnuté v slovách: "...v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."