Close
Log In using Email

Opakujúce sa situácie v našich životoch

Večerná kázeň: Opakujúce sa situácie v našich životoch (Zach 8, 2-3, 7-8) „Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom. Takto vraví Hospodin: Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.”